Garantii

Digistep OÜ annab kasutatud kaupadele 12 kuulise garantii (kui ei ole märgitud teisiti). Garantii kasutatud akudele 1 kuu. Uute kaupade garantii vastavalt tootja poolsetele tingimustele.

Garantiitähtaeg algab toote ostjale üleadmisest. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab müügigarantii andja.

Garantii annab ostjale garantiiajal õiguse nõuda toote tasuta parandamist või asendamist. Toote asendamine leiab enamasti aset siis, kui toote remontimine garantiiajal osutub ebaõnnestunuks või kui remondi teostamine ei osutu võimalikuks. Juhul kui pole võimalik asendada täpselt sama mudeliga, on kliendil õigus taganeda ostulepingust või valida muude pakutud toodete vahel, mis on sarnaste omadustega. Garantiitähtajal asendatud tootele antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii.

Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.

Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused (näit 2 aastane pretensioonide esitamise õigus). Vaata lähemalt – puudusega toote tagastamine.

Garantiijuhtumi korral

 • Esimese asjana võta ühendust meie hooldustiimiga. Paljudel juhtudel on viga lahendatav lihtsa konsultatsiooniga. Tel +372 5694 0120, e-post hooldus@digistep.ee
 • Võimalusel varunda kõik olulised andmed
 • Toimeta seade aadressile Papiniidu 5a, Pärnu, 80042
 • Võta kindlasti kaasa ostudokument (arve)
 • Kirjelda teenindajale võimalikult täpselt ja selgelt probleemi olemust

Postiga saadetava kauba transpordi eest tasub saatja. Tagasisaatmise kulu kannab Digistep OÜ.

Garantii ei kehti

 • Printerite kulumaterjalidele
 • Loomulikul teel kuluvatele seadmetele
 • Välistingimuste (näit voolupinge kõikumine, äike, puudulik ventilatsioon jne) poolt põhjustatud rikete korral
 • Kui toodet on ise remonditud või seadme tehnilisi omadusi muudetud
 • Kui toode on viidud remonti mujale kui Digistep OÜ esindusse
 • Toote rike tekkis ebaõige kasutamise tulemusena

Garantii ei kata seadmete kasutamisest tekkinud kulusid, andmete kadumist, tootlikkuse langust vms.

Vaidluste lahendamine

Ostja ja müüja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, on pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Erimeelsuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.